Sivuston käyttöehdot

Näiden internet-sivujen julkaisija on Amiedu. Amiedun internetsivujen käyttämistä koskevat nämä käyttöehdot, joiden hyväksyntä on edellytys sivujen kaikenlaiselle käytölle. Kehotammekin tutustumaan käyttöehtoihin ennen sivuilla vierailemista.

Tekijänoikeudet

Näiden internetsivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Amiedulle, ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman Amiedun erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Vastuunrajoitukset

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää Amiedua sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Tarkempaa tietoa tarjottavista koulutuksista ja palveluista saa puhelimitse tai asioimalla henkilökohtaisesti Amiedussa.
Internetsivuilla julkaistut tekstit, kuvat, äänitiedostot, animaatiot, videot ja muut tiedostot saattavat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä, eikä Amiedu vastaa niiden toimivuudesta tai virheettömyydestä. Sivuilla voi olla linkkejä muihin kuin Amiedun palveluihin. Amiedu ei vastaa tällaisten ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelujen sisällöstä, saatavuudesta, tietojen oikeellisuudesta taikka omistus- tai tekijänoikeuksista.
Amiedu ei vastaa internetsivujen oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneista vahingoista. Amiedu ei vastaa kuluista, menetyksestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu näiden internetsivujen käyttämisestä taikka käyttömahdollisuuden tai tietojen menetyksestä tämän palvelun käytön yhteydessä.

Käyttäjän vastuu

Sivujen käyttäjä vastaa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta sivujen sisältämän aineiston käytöstä sivujen julkaisijalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Tekijänoikeudellisesta korvausvelvollisuudesta säädetään tekijänoikeuslain 7 luvussa ja rikosoikeudellisesta rangaistuvastuusta tekijänoikeuslain 7 luvussa sekä rikoslain (39/1889) 49 luvussa.

Vastuu annetuista tiedoista ja toimeksiannoista

Sivujen käyttäjä vastaa internetsivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Tietojen tallentaminen

Amiedulla on oikeus tallentaa ja analysoida internetsivuilla asiointia koskevia tietoja palvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Amiedu voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta osapuolilta. Kerätystä tiedosta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Muut ehdot

Nämä internetsivut ja niillä olevat tiedot on suunnattu Suomen markkinoille ja Suomessa asuville, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu. Amiedulla on oikeus muuttaa internetsivujen sisältöä tai käyttöehtoja taikka lakkauttaa palvelu. Amiedulla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Sovellettava laki

Amiedun ja internetsivujen käyttäjän väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.