Toimintakertomus 2017

Ami-säätiön sääntömuutos toteutettiin huhtikuussa 2017: säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita. Tällä valmistauduttiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Työn muutos ja eri toimialojen rakennemuutokset haastoivat Amiedun koulutus- ja kehittämispalveluiden tuottajana vuonna 2017. Amiedun julkinen toimintaympäristö oli hyvin turbulentti johtuen mm. ammatillisen koulutuksen reformista ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Amiedun vuonna 2017 toteutunut liikevaihto oli 31,495 M€.

Amiedu tunnetaan työnantajien keskuudessa luotettavana, joustavana, laadukkaana, asiantuntevana ja osaavana koulutuskumppanina. Tästä todisteena on asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Amiedun kokonaisarvosana oli 8,4. Asiakkaiden panostus koulutukseen on kasvamassa ja Amiedun kanssa yhteistyön kasvuun uskoo suuri määrä asiakkaista. Suurin osa asiakkaista piti meitä edelläkävijänä alallamme.

Amiedu on valinnut kärkialat, joissa se haluaa syventää alan tuntemustaan palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Amiedun kärkialat ovat: yksityiset hoito- ja hoivapalvelut (johtuen Suomen väestörakenteen nopeasta ikääntymisestä), kauppa ja palvelut (johtuen liike-elämän palveluiden korostumisesta seudun elinkeinorakenteessa) sekä korjausrakentaminen, huolto ja kunnossapito (johtuen seudun kiinteistökannan ikärakenteesta ja peruskorjaustarpeista).

Amiedu on ollut mukana monissa hankkeissa sekä ulkopuolisesti rahoitetuissa että omarahoitteisissa. Eräs tärkeimmistä hankkeista tavoittelee oppija-asiakaskokemuksen myönteistä kehittämistä tunnistamalla ja parantamalla asiakkaan opintopolun kriittisiä pisteitä.
Sekä työ- ja elinkeinoministeriön konserni, että yritys- ja yhteisöasiakkaat haluavat hankkia aiempaa pidempiä palveluprosesseja ja -polkuja sekä hankkeita yksittäisten projektien sijaan. Vastatakseen asiakkaiden kysyntään Amiedu verkostoitui synergisten palveluntuottajien kanssa. Merkittävimmät yhteistyökumppanuudet vuonna 2017 olivat Metropolia ammattikorkeakoulu ja ManPower Group henkilöstöpalvelualalla.

Liikevaihto

liikevaihto

Amiedun vuonna 2017 toteutunut liikevaihto oli 31,495 M€. Amiedun toimintaympäristön epävakaus leimasi koko vuotta 2017. Ammatillisen koulutuksen reformin ja maakuntauudistuksen valmistelu sekä näihin liittyvä edunvalvonta ja varautuminen toimintamallien uudistamiseen leimasivat voimakkaasti Amiedun vuotta 2017.

Opiskelijamäärä

opiskelijamäärä

Vuoden 2017 aikana toteutui yhteensä 742 550 opiskelijatyöpäivää, mikä merkitsee keskimäärin 3 480 opiskelijan läsnäoloa jokaisena arkipäivänä. Opiskelijoita Amiedussa oli kaikkiaan 241 eri kunnasta.

Tutkintojen määrät

tutkintojen määrät

Taulukossa näkyvät määrät kuvaavat Amiedussa suoritettuja perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden kesto on yleensä 1–2 vuotta. Näiden lisäksi opiskelijat suorittavat lukuisan määrän osatutkintoja, sertifikaatteja sekä lyhytkoulutuksia.

Kärkialat ja tuoteryhmät

kärkialat tuoteryhmät

Amiedu on valinnut kärkialat, joissa se haluaa syventää alan tuntemustaan palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Amiedun kärkialat ovat: yksityiset hoito- ja hoivapalvelut, kauppa ja palvelut sekä korjausrakentaminen, huolto ja kunnossapito.

Jako eri rahoittajien välillä

kilpailumarkkinat ja oppilaitokset

Kilpailumarkkinoihin luetaan mm. TEM:n ja yritysten ja oppilaitostoimintaan OKM:n rahoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus Amiedun vuoden 2017 liikevaihdosta oli 18,7482 M€. Nuorten aikuisten osaamisohjelman (NAO), Aikuisten osaamisperustan vahvistamisen ohjelman (ENO) ja Maahanmuuttajien osaamisohjelman (MAO) kautta liikevaihtoon tuloutui vuoden 2017 aikana yhteensä 4,756 M€. Amiedun työvoimakoulutuksen tuotto oli vuonna 2017 yhteensä 6,740 M€ mikä sisältää myös koulutuksiin liittyneet yritysten maksuosuudet, joita kertyi yhteensä 234,4 t€.

Henkilöstö

Henkilöstö

Amiedun keskimääräinen henkilöstölukumäärän suunta kuvastaa hyvin tavoitetta muuttaa toimintaa paremmin ja syvemmin asiakasta palvelevammaksi sekä joustavammaksi. Amiedu myös tukee ja luo yrittäjyyttä koulutussektorilla ostamalla osan toteutuksista konsultointipalveluina. Konsulttipalveluiden suhde muuttuviin palkkoihin oli 15,4 % säätiön PTS-tavoitteen ollessa 30,0 %.