Toimintakertomus 2016

Amiedun toimintakertomus 2016

Työn muutos ja eri toimialojen rakennemuutokset haastoivat Amiedun koulutus- ja kehittämispalveluiden tuottajana vuonna 2016. Amiedun julkinen toimintaympäristö oli puolestaan hyvin turbulentti johtuen mm. ammatillisen koulutuksen reformista ja maakuntauudistuksen valmistelusta. Amiedun vuonna 2016 toteutunut liikevaihto oli 30,991 M€.

Amiedu tunnetaan työnantajien keskuudessa luotettavana, joustavana, laadukkaana, ammattitaitoisen ja osaavana koulutuskumppanina. Tästä todisteena on asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Amiedun kokonaisarvosana oli 8,5, eli 0,3 yksikköä parempi kuin viime vuonna. Asiakkaiden panostus koulutukseen on kasvamassa ja Amiedun kanssa yhteistyön kasvuun uskoo suurempi määrä asiakkaista kuin viime vuonna.

Amiedu on valinnut kärkialat, joissa se haluaa syventää alan tuntemustaan palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Amiedun kärkialat ovat: yksityiset hoito- ja hoivapalvelut (johtuen Suomen väestörakenteen nopeasta ikääntymisestä), kauppa ja palvelut (johtuen liike-elämän palveluiden korostumisesta seudun elinkeinorakenteessa) sekä korjausrakentaminen, huolto ja kunnossapito (johtuen seudun kiinteistökannan ikärakenteesta ja peruskorjaustarpeista).

Amiedu on ollut mukana monissa hankkeissa sekä ulkopuolisesti rahoitetuissa että omarahoitteisissa. Eräs tärkeimmistä hankkeista tavoittelee oppija-asiakaskokemuksen myönteistä kehittämistä tunnistamalla ja parantamalla asiakkaan opintopolun kriittisiä pisteitä. Tätä työtä jatketaan vielä vuonna 2017 edelleen siten, että opiskelija-asiakkaille määritetään asiakaslupaus, joka vahvistaa Amiedun vetovoimaisuutta ja luo sille kilpailuedun. Tämän pohjalta kuvataan ”amilaisten” tapa kohdata ja palvella opiskelija-asiakkaat jatkossa.

Vuonan 2016 käynnistettiin tuotemyyntiohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Amiedun koulutusyksiköiden tuotemyyntiä pk-sektorissa. Kärkialoille nimitettiin syksyllä 2016 myyntipäälliköt.

Uusi digitiimi tuki eri yksiköiden tutkintojen ja henkilöstökoulutuspalveluiden digitalisointia sekä teki esityksen Amiedun digistrategiasta. Myös kouluttajien digiprofiilit, joihin kuuluu sisällön suunnittelijat ja tuottajat sekä digikouluttajat, määriteltiin.

Liikevaihto

Amiedun vuonna 2016 toteutunut liikevaihto oli 30,991 M€. Amiedun toimintaympäristön epävakaus leimasi koko vuotta 2016. Ammatillisen koulutuksen reformin ja maakuntauudistuksen valmistelu sekä näihin liittyvä edunvalvonta ja varautuminen toimintamallien uudistamiseen leimasivat voimakkaasti Amiedun vuotta 2016.

Opiskelijamäärä

Vuoden 2016 aikana toteutui yhteensä 757 448 opiskelijatyöpäivää, mikä merkitsee keskimäärin 3 543 opiskelijan läsnäoloa jokaisena arkipäivänä. Opiskelijoita Amiedussa oli kaikkiaan 251 eri kunnasta.

Tutkintojen määrät

Taulukossa näkyvät määrät kuvaavat Amiedussa suoritettuja perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden kesto on yleensä 1-2 vuotta. Näiden lisäksi opiskelijat suorittavat lukuisan määrän osatutkintoja, sertifikaatteja sekä lyhytkoulutuksia.

 

Kärkialat ja tuoteryhmät

Amiedu on valinnut kärkialat, joissa se haluaa syventää alan tuntemustaan palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Amiedun kärkialat ovat: yksityiset hoito- ja hoivapalvelut, kauppa ja palvelut  sekä korjausrakentaminen, huolto ja kunnossapito.

Jako eri rahoittajien välillä

Kilpailumarkkinoihin luetaan mm. TEM:n ja yritysten osuudet ja oppilaitostoimintaan OKM:n rahoitus. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus Amiedun vuoden 2016 liikevaihdosta oli 18,439 M€. Nuorten aikuisten osaamisohjelman  (NAO) sekä Aikuisten osaamisperustan vahvistamisen ohjelman (ENO) kautta liikevaihtoon tuloutui vuoden 2016 aikana yhteensä 3,638 M€. Amiedun työvoimakoulutuksen tuotto oli vuonna 2016 yhteensä 6,891 M€ mikä sisältää myös koulutuksiin liittyneet yritysten maksuosuudet, joita kertyi yhteensä 313,8 t€.

 

Henkilöstö

Amiedun keskimääräinen henkilöstölukumäärän suunta kuvastaa hyvin tavoitetta muuttaa toimintaa paremmin ja syvemmin asiakasta palvelevammaksi sekä joustavammaksi. Amiedun myös tukee ja luo yrittäjyyttä koulutussektorilla ostamalla osan toteutuksista konsultointipalveluina. Konsulttipalveluiden suhde muuttuviin palkkoihin oli 12,9 % säätiön PTS-tavoitteen ollessa 30,0 %.

Talousliite