Lataa talousluvut PDF-tiedostona

Katsaus Amiedun vuoteen 2011

Ami-säätiön johtaja, Amiedun rehtori Timo Karkola kertoo videolla kuluneesta vuodesta: panostimme vuonna 2011 erityisesti tuotteistamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen vastataksemme asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Ami-säätiön aikajana

Tammikuu

Amiedu käynnisti 1.1.2011 tuotteistamisohjelma III:n. Ohjelman aikana Amiedu kehitti uusia ja tuotteisti olemassa olevia palvelutuotteita eri asiakasryhmille yhteensä 36 kpl

Helmikuu

Ami-säätiön hallitus hyväksyi 16.2.2011 säätiön työvoimapoliittisen koulutuksen kehittämisohjelman. Sen tavoitteena on varmistaa työvoimapoliittisen koulutuksen laatutaso sekä kehittää ohjaavaa ja ammatillista koulutusta vaikeasti työllistettävien ja pitkäaikaistyöttömien palvelemiseksi. Säätiö tiivistää entisestään yhteistyötään Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimistojen kanssa, ennakoi yritysten työvoima- ja osaamistarpeita sekä varmistaa tuotettujen koulutuspalvelujen laatu- ja vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi säätiö lisää yhteistyötä yritysten kanssa yhteishankintakoulutuksissa ja niiden tunnetuksi tekemisessä.

Maaliskuu

Amiedu teetti ostoprosessianalyysin yritysten ja henkilöasiakkaiden joukossa koulutukseen liittyen. Tutkimusten mukaan Amiedun tunnettuus on korkeaa luokkaa kummassakin kohderyhmässä. Tutkimus antoi myös työvälineitä markkinoinnin kehittämiseen.

Huhtikuu

Tuetun oppisopimuksen raportti valmistui huhtikuussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää erityisesti maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille oppisopimusopiskeluun ja työllistymiseen johtavaa polkua. Ami-säätiö on mukana useassa projektissa ja oli vuonna 2012 sopijaosapuoli 18 kansallisessa ja 3 kansainvälisessä hankkeessa.

Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2012 oli Hiomotie 6:ssa tapahtunut remontti. Uusittu tila valmistui huhtikuussa ja sen käyttäjiä ovat Kotoutumiskoulutus- (laajennus) sekä Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksiköt (korvaava investointi).

Toukokuu

Ami-säätiön hallitus päätti 31.5.2011 investoida 1 100 m2 suuruisiin uusiin koulutustiloihin Hiomotie 6:een. Rakennukseen remontoitiin toimivat oppimisympäristöt Amiedun puhdistus- ja kotityöpalveluille, monivoimaiselle työyhteisövalmennukselle sekä kotoutumiskoulutukselle. Uudet tilat otetaan käyttöön huhtikuussa 2012.

Kesäkuu

Amiedu uudisti Taitotalossa sijaitsevat sähkö- ja automaatioyksikön työpaikanomaiset koulutustilat tarjotakseen asiakkailleen entistä toimivamman oppimisympäristön.

Heinäkuu

Savo-Karjalan yritysverotoimisto antoi 7.7.2011 päivätyn ennakkotietopäätöksen, jonka mukaan Ami-säätiön työvoimakoulutusta ja henkilöstökoulutusta pidetään tuloverolain 23§:ssä tarkoitettuna veronalaisena elinkeinotoimintana.

Elokuu

ei sisältöä

Syyskuu

Ami-säätiö käynnisti 23.9.2011 yt-menettelyt tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Menettelyn seurauksena säätiö irtisanoi 16 työntekijää.

Lokakuu

Ami-säätiö suoritti 4.10.2011 riskianalyysin. Sen tavoitteena on luoda turvallinen työ- ja asiointiympäristö sekä varmistaa mahdollisimman häiriötön toiminta. Riskianalyysin tuloksena säätiöllä on resurssit jatkaa toimintaansa nopeasti mahdollisen häiriön jälkeen. Se myös varmistaa, että säätiön toiminta täyttää lakien ja vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden vaatimukset.

Valitun strategian mukaisesti Amiedu profiloituu seuraaville kärkialoille: hoito- ja hoivatyö, korjausrakentaminen, kauppa ja palvelut sekä maahanmuuttajat ja monikulttuurisuus.

Marraskuu

Amiedu otti käyttöönsä uudistetut, aiempaa käyttäjäystävällisemmät www-sivut. Uudet kotisivut yhdessä yritysasiakkaiden extranet-sivun kanssa tehostavat vuorovaikutteisuutta sekä henkilö- ja yritysasiakkaiden kanssa.

Joulukuu

Ami-säätiön liikevaihto vuonna 2011 oli 33,6 M€ ja tulos -531 T€ ennen veroja ja varauksia.

Amiedun opiskelijat suorittivat yhteensä 1392 koko tutkintoa. Suosituimmat tutkinnot olivat liiketalouden perus- tutkinto (158), eläintenhoitajan ammatti- tutkinto (85), yrittäjän ammattitutkinto (79), myynnin ammattitutkinto (78), johtamisen erikoisammattitutkinto (78), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (75), välinehuoltajan ammattitutkinto (65), isännöinnin ammattitutkinto (52) sekä kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (51).

Inspecta Oy:n auditoijat esittelivät 19.12.2011 Amiedun ISO 9001:2008-standardin perusteella 7.12.2011 toteutetun seuranta-arvioinnin tulokset. Auditoinnin kohteina olivat johto, prosessit ja laatutoiminnot, palvelutuotannon prosessi, tietohallintopalvelut/ICT-palvelumalli. Auditoinnissa ei todettu poikkeamia ja auditoijat suosittelivat sertifikaatin voimassaolon jatkamista.

Kaupan ja palveluiden asiakastyytyväisyys kasvoi merkittävästi

Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihto kasvoi lähes 10 %. Merkonomitutkintojen määrä saavutti uuden ennätyksensä ja yrityskoulutuksissa suunnitelma- katselmuksen käyttöönotto lisäsi asiakastyytyväisyyttä. Amiedu on myös pääkaupunkiseudun suurimpia turva-alan kouluttajia.

Kaupan alan kasvu jatkui

Vuoden 2011 lopulla esiintyneestä maailmanlaajuisesta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta kaupan ala kasvoi Suomessa yli 8 %. Erityisesti verkkokauppa jatkoi voimakasta kasvuaan. Turvallisuusalan yritysten koulutustarve lakisääteisten koulutusten osalta väheni.

Toimiva suunnitelmakatselmus

Kaupan ja palveluiden toimialan liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti työvoimapoliittisten koulutusten lisääntyminen. Amiedu räätälöi yrityksille merkittävän määrän tutkintotavoitteisia koulutuksia.

Merkonomitutkintojen määrä kasvoi jopa 77 % ja myynnin ammattitutkintojen määrä huimat 78 %. Amiedu on pääkaupunkiseudun markkinajohtaja virastomestarin ammattitutkinnon koulutuksessa, ja yksi suurimpia turvallisuusalan perustutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon järjestäjiä. Amiedu tarjoaa myös ainoana aikuiskouluttajana turvallisuusalan esimiesvalmennusta.

Vuoden 2011 aikana kaupan ja palveluiden toimialan asiakastyytyväisyys nousi reilusti, kouluarvosana 8,4 (7,9 vuonna 2010). Tyytyväisyyttä nosti erityisesti yrityskoulutusten suunnitelmakatselmus, jossa Amiedu sopii asiakkaan kanssa eri toteutusten vaikuttavuustavoitteista ja koulutuksen koordinointiin liittyvistä asioista.

Uusia tuotteita asiakkaille

Amiedu tuotteisti useita kaupan ja palveluiden avaintuotteitaan. Kehitystyö varmisti koulutus- ja kehittämispalveluiden tasalaatuisuuden ja ajantasaisuuden. Amiedu vahvisti tarjontaansa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon koulutuksella ja päätti aloittaa logistiikan kouluttamisen osana kaupan palveluketjua. Viime vuonna toimiala kehitti TurvallisuusLuotsi©-toimintamallin, joka antaa asiakasyritykselle työkalut oman turvallisuustasonsa nostamiseen. Amiedu koulutti ensimmäisenä ammatillisena aikuiskouluttajana Suomessa KATAKRI-osaajia.

Henkilöstövalmennus kehitti toimialakohtaisia koulutuksia

Amiedun henkilöstövalmennus panosti vuonna 2011 toimialakohtaisesti räätälöityihin johtamisen ja esimiestyön valmennuksiin vastatakseen kasvavaan asiakastarpeeseen. Amiedu jatkoi myös vahvana toimijana pääkaupunkiseudun kotoutumiskoulutuksessa.

Uudelleensijoittamisen tarve kasvoi

Suomen talouden hidas elpyminen pysähtyi vuoden 2011 lopulla. Epävakaa taloudellinen tilanne toi monia muutoksia työelämään ja mm. uudelleensijoittamispalveluiden määrä kasvoi huomattavasti. Lisäksi alakohtainen työvoimapula lisäsi maahanmuuttajien koulutustarvetta.

Kotoutumiskoulutukselle kysyntää

Amiedu oli jälleen Helsingin suurin kotoutumiskouluttaja. Se opettaa kotoutumislain ja OPH:n opetussuunnitelmien mukaisesti suomen kieltä sekä yhteiskunta-, työelämä- ja kulttuuritietoutta maahanmuuttajille.

Vuonna 2011 Amiedu perusti kotoutumiskoulutusyksikön rinnalle monivoimainen työyhteisövalmennus -yksikön, joka keskittyy kouluttamaan jo työelämässä olevia maahanmuuttajia. Koulutusten tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien ammatillista suomen kielen taitoa ja valmiuksia työyhteisössä toimimiseen. Yksikkö järjestää lisäksi työyhteisöille monimuotoisuusvalmennuksia.

Amiedun ohjaava koulutus jatkoi vahvaa yhteistyötään Uudenmaan ELY-keskuksen ja seudun TE-toimistojen kanssa. Toimiala solmi myös merkittävän sopimuksen julkishallinnon uudelleensijoittamisen palveluista. Sopimuksen tavoitteena on tukea yksikköä ja työntekijää muutosprosessin eri vaiheissa sekä löytää mahdollisimman hyvin tarpeet täyttäviä vaihtoehtoja.

Toimialakohtaiset koulutukset

Henkilöstövalmennuksen toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. Vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin Amiedu kehitti toimialakohtaisen johtamiskoulutuksen mm. sosiaali- ja terveysalalle. Kasvavan monikulttuurisuuden tueksi Amiedu aloitti asioimistulkin koulutuksen.

Hyvinvointiala panosti oppimisympäristöihin

Amiedun hyvinvointiala kehitti vuonna 2011 tuotteitaan, palveluitaan ja oppimisympäristöjään tarjotakseen asiakkailleen entistä työelämälähtöisempiä koulutuksia.

Kasvava koulutustarve sosiaali- ja terveysalalla

Sosiaali- ja terveysalan koulutustarve kasvoi vuonna 2011 mm. henkilöstön ikääntymisen myötä. Alalla tarvitaan osaamista, joka vastaa mahdollisimman hyvin muuttuviin asiakastarpeisiin. Lisäksi ketjumaisen toimintamallin lisääntyminen edellytti yrityksiltä tuotteistamisen, laadun stabiloinnin ja esimiestyön osaamisen kehittämistä. Hoitotyön teknistyminen lisäsi lyhytkoulutusten ja osaamista täydentävien koulutusten tarvetta.

RekryKoulutuksia ja uusia tutkintoja

Amiedun hyvinvointiala vastasi puhdistuspalvelualan työvoimapulaan kasvattamalla RekryKoulutusten määrää. Ala työllistää entistä enemmän maahanmuuttajia, ja Amiedu järjestääkin monikulttuurisia puhdistusalan koulutuksia.

Eläintenhoitoyksikkö aloitti vuonna 2011 uuden koirahierojan koulutuksen. Ala työllistää kasvavassa määrin sekä koulutettuja klinikkaeläintenhoitajia että yrittäjämäisesti toimivia eläinten hoito- ja hoiva-alan yrittäjiä.

Vahva panostus oppimisympäristöihin

Amiedu investoi asiakaslähtöisiin oppimisympäristöihin, joissa osaamisen kehittäminen tapahtuu työpaikanomaisissa olosuhteissa. Amiedu kehitti hoito- ja hoiva-alan oppimisympäristöjä vastaamaan uusiutuvia työelämän tarpeita yhteistyössä alan yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Puhdistus- ja kotityöpalveluille valmistuu kevään 2012 aikana tilat Hiomotie 6:een, Taitotalon välittömään läheisyyteen.

Välinehuollon oppimisympäristöä täydennettiin lisäämällä Gemini-toiminnanohjaus- järjestelmän osaksi RFID-pohjainen välineiden tunnistusjärjestelmä. Se on käytössä suurimmissa valtakunnallisissa välinehuoltokeskuksissa. Amiedu on mukana VEDAS-projektissa, jossa kehitetään välinehuollon yhtenäisiä koulutusohjelmia Pohjoismaissa. Projekti vahvistaa Amiedun asemaa välinehuollon koulutuspalveluiden tarjoajana Suomessa ja ulkomailla.

Kiinteistö- ja rakennusala vastasi työvoimapulaan

Vuosi 2011 oli Amiedun kiinteistö- ja rakennustoimialalle erinomainen. Se vahvisti markkinajohtajuuttaan kiinteistönhoitajien koulutuksessa ja koulutti osaajia infra- ja talonrakennusalojen työvoimapulaan.

Työvoimapula kasvaa

Vuonna 2011 talonrakennus- ja kiinteistöpalvelualojen kasvu jatkui. Infrarakentaminen pysyi puolestaan edellisvuoden tasolla. Työvoimapula paheni kasvukeskusten talonrakennuksessa ja pohjoisen kaivoshankkeiden kohdalla. Tämä on yksi syy alan ulkomaisen työvoiman kolminkertaistumiseen viimeisen kolmen vuoden aikana.

Vahva markkinajohtaja

Amiedun kiinteistö- ja rakennusala on markkinajohtaja kiinteistönhoitajien kaikilla tutkintotasoilla; perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja on suoritettu jo yli 700.

Lisäksi Amiedulla on vahva asema isännöinnin ammattitutkinnon sekä panostajien, kaukolämpötyönjohtajien ja lämpöpumppuasentajien EU-CERT-sertifikaattien kouluttamisessa.

Amiedu vastasi infra-alan rekrytointitarpeeseen kouluttamalla alalle uusia osaajia: maarakennusalan ammattitutkintoja suoritettiin 25. Amiedu panosti vahvasti myös talonrakennusalan ammattilaisten koulutukseen ja toteutti mm. maahanmuuttajien RekryKoulutuksen rakennusalan yritykselle yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Tuotteistusta asiakkaan tarpeisiin

Vuonna 2011 Amiedun kiinteistö- ja rakennusala tuki vahvasti alan yhdistysten toimintaa mm. suunnittelemalla koulutus-, kartoitus- ja kehittämisohjelmia yhdistysten jäsenten tarpeisiin. Toiminta tuki osaltaan yritysten kilpailukykyä pääkaupunkiseudun muuttuvassa markkinassa. Amiedu jatkoi verkostoyhteistyötä ja oli mukana mm. alan Build Up Skills Finland, Ura-Avain ja Palkeet -projekteissa. Amiedun toiminta perustuu asiakkaan tarpeisiin, ja siksi se tuotteistikin uuden LVI-työnjohtokoulutuksen sekä erilaisia korjausrakentamiseen ja uusiutuviin energioihin liittyviä koulutuksia. Erityisesti monipalveluyritykset olivat kiinnostuneita uudesta kiinteistöpalvelujen perustutkinnosta.

Teknologiateollisuus eli muutoksessa ja muutoksesta

Vuosi 2011 oli haasteellinen teknologiateollisuudelle. Vastatakseen asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin Amiedu kehitti ICT-alan ja kunnossapidon koulutuksia sekä koordinoi laajaa huollon ja kunnossapidon osaamista kehittävää hanketta.

Kiristyvä globalisaatio

Teknologiateollisuudessa puhaltavat muutoksen tuulet. Globalisaatio, teollisten tuotteiden valmistuksen lisääntyvät siirrot ulkomaille sekä vuonna 2011 kiristynyt taloustilanne vaikuttivat moneen alan yritykseen. Muutos näkyi uudenlaisten osaamisten tarpeina niin metataitojen kuin varsinaisten substanssitaitojen, mm. huolto- ja kunnossapito, osalta.

Hitsauksen asiantuntijapalvelut

Amiedu jatkoi vahvaa yhteistyötä hitsausalan asiakkaiden kanssa. Toiminnassa korostui erityisesti kansainvälisille yrityksille suunnatut hitsauksen valmistusprosessiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Amiedu uudisti keväällä sähköalan koulutustilat tarjotakseen asiakkailleen entistä toimivamman oppimisympäristön. Amiedu toteutti myös suosittuja Sähkön ABC -koulutuksia, joissa alan myyjille ja esimiehille koulutetaan sähkön perusasiat.

Kiihtyvä virtuaalisuus

Yritysten osaamisen kehittäminen virtualisoituu kiihtyvällä vauhdilla. Entistä useampi organisaatio siirtyi käyttämään videoituja perehdytysmateriaaleja sekä viestintä- ja läsnäolotyökaluja. Amiedu solmi yhteistyösopimuksen verkko-opiskeluna toteutettavien videosisältöjen tuottajan Dream Broker Oy:n kanssa. Yhteistyö mahdollistaa Amiedun asiakkaille yksilöidyn, kustannustehokkaan kokonaisuuden, joka sisältää niin verkkosisällöt ja lähikoulutuksen kuin koulutusten hallinnoinnin ja projektihallinnan.

Laaja yhteistyöhanke

Vastatakseen asiakkaiden muutostarpeisiin Amiedu haki Opetushallitukselta kunnossapidon ammatti- ja erikois¬ammattitutkintojen järjestämisluvat. Lisäksi se koordinoi Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa ProMaint 2017-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää huollon ja kunnossapidon osaamista monimuotoisten koulutusmallien avulla. Amiedu oli myös mukana mm. TATU (Tallenteet havainnollistamisen tueksi) sekä LAKU (Laatua asiakkuuksiin ja verkostoyhteistyöhön kumppanuutta kehittämällä) -projekteissa.

Taitotalon kongressikeskus panostaa palveluun

Taitotalon kongressikeskus on panostanut pitkäjänteisesti ammattitaitoiseen palveluun. Työ tuotti tulosta myös vuonna 2011, jolloin kongressikeskuksen liikevaihto ylsi ennätyslukemiin 1,7 M€ (+ 7,8 %).

Kiristyvä kilpailu

Pääkaupunkiseudun kokouspalveluissa kilpailun kiristyminen jatkui vuonna 2011. Alueelle valmistui useita tuhansia neliöitä uutta kokoustilaa asiakasmäärien pysyessä ennallaan. Pitäjänmäen lounasravintoloiden kilpailu lisääntyi, kun Taitotalon läheisyyteen avattiin kaksi uutta lounasravintolaa.

Kärkijoukossa

Uusimman markkinatutkimuksen mukaan Taitotalon kongressikeskus sijoittui pääkaupunkiseudulla neljän parhaan kongressikeskuksen joukkoon. Tutkimustulokset vahvistavat kongressikeskuksen olevan oikealla linjalla panostaessaan ammattimaiseen henkilökuntaan ja joustavaan palveluun.

Lounasravintoloiden kilpailun kiristymisestä huolimatta Ravintola Variantin liikevaihto kasvoi 4 % ja toiminnan kannattavuus parani. Kokouspalveluiden liikevaihto kasvoi hieman edellisvuotta maltillisemmin (9 %).

Remontilla lisää toiminnallisuutta

Taitotalon kongressikeskus uudisti tilojaan lisätäkseen niiden toiminnallisuutta. Auditorio sai remontissa nykyaikaisen ja viihtyisän ilmeen. Variantin kahvilalinjaa parannettiin; asioinnin helppous onkin lisännyt kahvila-asiakkaiden määrää merkittävästi.

Vahvistaakseen kokouspalveluiden elämyksellisyyttä, kongressikeskus vaihtoi perinteisen kokouspaketin aamukahvin leipineen täysipainoiseen aamiaiseen. Uusi tuote saavutti heti suosiota kongressivieraiden joukossa.