Lataa talousluvut PDF-tiedostona

Katsaus Amiedun vuoteen 2013

Ami-säätiön johtaja, Amiedun rehtori Timo Karkola kertoo videolla kuluneesta vuodesta: Ami-säätiö vietti 40-vuotisjuhliaan ja saavutti lähes 31 miljoonan euron liikevaihdon.

Ami-säätiön aikajana

Tammikuu

Amiedu panostaa tulevaisuuden oppimisympäristöihin hankkimalla ja saneeraamalla käyttöönsä uudet toimitilat. Tähän liittyen Ami-säätiön hallitus teki päätöksen kiinteistöosakeyhtiö Wahad Oy:n koko osakekannan hankkimisesta. Amiedun uudet oppimisympäristöt saneerataan entisen Martela-talon tiloihin Helsingin Pitäjänmäellä. Uusiin toimitiloihin siirtyvät muun muassa kiinteistöpalvelut, puhdistuspalvelut ja maahanmuuttajakoulutus.

Helmikuu

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvan ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämiseen vuosille 2013–2016. Ohjelma tuo valtakunnallisesti 2 500 oppilaitosmuotoista ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutuspaikkaa ja 1 500 oppisopimuspaikkaa. Amiedu on yksi suurimmista ohjelmaa toteuttavista järjestäjistä.

Maaliskuu

Inspecta suoritti ulkoisen seuranta-arvioinnin Amiedussa ja Taitotalon kongressikeskuksessa. Arvioinnissa ei havaittu laatupoikkeamia ja ISO9001 sertifikaatti uusittiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Huhtikuu

Ami-säätiö valitsi Amiedulle uuden kaksitoistajäsenisen johtokunnan vuosiksi 2013–2014. Amiedun johtokunnan puheenjohtajana toimii VM Harry Bogomoloff Helsingistä ja varapuheenjohtajana kaupunginsihteeri Mari Immonen Espoosta. Amiedun johtokunnan päätehtävä on kehittää Amiedun asiakassuhteiden hallintaa sekä osaamis- ja tuotejohtamista. Tästä syystä sen jäsenistössä on vahva elinkeinoelämän ja tutkimuslaitosten edustus.

Toukokuu

Amiedun asiakas- ja työtyytyväisyystutkimusten tulokset julkistettiin. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tyytyväisyyttä kartoittaneen tutkimuksen kokonaisarvosana oli 8,38 (asteikolla 4–10). Opiskelija-asiakkaiden tyytyväisyyttä kartoittaneen kyselyn kokonaisarvosana oli 4,2 (asteikolla 1-5.) Työtyytyväisyys pysyi edellisen vuoden tasolla huolimatta vaikeasta toimintaympäristöstä (esim. tyytyväisyys omaan työhön oli 4,1 ja esimiestyöhön 3,9)

Kesäkuu

Amiedu solmi vuoden aikana neljä uutta kumppanuussopimusta. Kumppanuussopimus solmittiin Suomen Tenava päiväkodit Oy:n, RTK-Palvelu Oy:n, ASPA Palvelut Oy:n ja N-Clean Oy:n kanssa. Kumppanussopimusten kautta tuetaan asiakasyrityksen strategian mukaista osaamisen kehittämistä ja johtamista. Lisäksi Amiedu solmi yhteistyösopimuksen Espoon Palveluliiketoimen toimialan kanssa.

Heinäkuu

Valtaosa amiedulaisista vietti kesälomaa. Lomakaudesta huolimatta tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä kotoutumiskoulutuksen asiakkaita palveltiin. Taitotalon kiinteistössä toteutettiin merkittävä määrä vuosikorjauksia.

Elokuu

Amiedun tuotteistamisohjelman aikana eri toimialat tuotteistivat 32 uutta palvelutuotetta tai tuotekokonaisuutta, joista kahdeksan oli tutkintotavoitteista. Henkilöstökoulutuspalveluissa painopiste oli konsultatiivisissa kartoitustuotteissa eli Amiedun Luotsi-tuoteryhmässä.

Syyskuu

Amiedusta tuli Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit -verkoston jäsen. Amiedu sitoutui siten edistämään uudis- ja korjausrakentamisen sekä ylläpidon energiatehokkuutta tuotteistamalla vähintään kaksi uutta palvelutuotetta vuosittain.

Amiedu toimi koordinaattorina monivuotisessa Ura-avain-projektissa, jossa parannettiin kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta, verkostoitumista, työpaikkaohjaajien osaamista sekä kouluttajien työelämätuntemusta.

Lokakuu

Lokakuussa juhlittiin Amiedun 35-vuotista taivalta ohjaavan koulutuksen järjestäjänä. Juhlan pääpuheen vuoron piti kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Ohjaavan koulutuksen 35-vuotisjuhlissa julkistettiin teos Tiheää ja robustia – 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa. Se sisältää muistelmia, näkemyksiä ja kokemuksia vuosien varrelta.

Marraskuu

Ami-säätiö vietti 40-vuotisjuhliaan. Juhlan pääpuheenvuoron piti työministeri Lauri Ihalainen. Ami-säätiön kehityskaari kurssikeskuksesta aikuiskoulutuskeskukseksi ja edelleen työelämän kehittäjäorganisaatioksi kertoo tarinaa siitä, miten palveluorganisaatio uudistuu aina ajan ja asiakasvaatimusten mukaisesti. Amiedu kiteytti tarinansa, jonka Ami-säätiön hallitus hyväksyi

Joulukuu

Amiedussa opiskeli vuonna 2013 keskimäärin 3305 aikuisoppijaa. Vuoden aikana Amiedussa opiskeli 21 307 aikuisoppijaa. Suurimmat tutkintonimikkeet suorittajamäärillä mitattuna olivat vuonna 2013: liiketalouden perustutkinto, merkonomi (138 kpl), sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (91), johtamisen erikoisammattitutkinto (89), kiinteistöpalvelujen perustutkinto (79), eläintenhoitajan ammattitutkinto (79), välinehuoltajan ammattitutkinto (67), isännöinnin ammattitutkinto (67), myynnin ammattitutkinto (57) ja taloushallinnon ammattitutkinto (38). Lisäksi opiskelijat suorittivat merkittävän määrän osatutkintoja.

Kauppa ja palvelut tuotteisti aktiivisesti

Kaupan ja palveluiden toimialan kysyntä säilyi hyvänä huolimatta heikosta taloustilanteesta. Toimialan liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja ylitti tavoitteet. Henkilöstökoulutuksen osuus kasvoi voimakkaasti (13 %).

Kasvua ja kiinnostusta palvelutuotteisiin

Yritysten kysyntä kohdistui nopeasti vaikuttaviin koulutus- ja kehittämispalveluihin. Suoritettujen tutkintojen määrät säilyivät korkeina. Turvallisuusalan hyvä työllisyystilanne näkyi vartijan peruskoulutuksen suurena volyymina. Myös muiden yritysturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen palveluiden kysyntä oli voimakasta tuoden yksikölle 14 prosentin myynnin kasvun.

KATAKRI-osaajien (kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö) kouluttamista jatkettiin myös vuonna 2013 järjestämällä kaksi auditointikoulutusta. Nuoret hakeutuivat koulutuksiin

Osana Nuorisotakuuta OKM käynnisti Nuorten aikuisten osaamisohjelman. Ohjelma toi Amieduun hyvin opiskelijoita erityisesti turvallisuusalle sekä kaupan alalle. Tämän positiivisen kehityksen uskotaan jatkuvan voimakkaana myös vuonna 2014.

Oppisopimuskoulutukseen kohdistui edelleen runsaasti kysyntää. OKM:n valtionosuuksien leikkausten vuoksi oppisopimuskoulutus supistui kuitenkin neljällä prosentilla.

Ahkeraa palveluiden tuotteistamista

Kaupan yksikössä tuotteistettiin asiakaspalvelun koulutuksia ja konsultatiivinen PalveluLuotsi-tuote.

PalveluLuotsin avulla eri työyhteisöt voivat selvittää asiakaskokemuksen nykytason, asettaa tavoitetason ja määritellä konkreettiset ratkaisut tavoitteisiin pääsemiseksi.

Taloushallinnon yksikössä tuotteistettiin myös talouden verkkokursseja, joita voidaan käyttää henkilöstökoulutuksessa sekä osana tutkintoja. Näitä olivat muun muassa budjetoinnin ja tilinpäätöksen analysoinnin verkkokurssit.

Liiketalouden perustutkinto oli vuonna 2013 Amiedun kysytyimpiä tutkintoja. Toimialan suosituimpien tutkintojen joukossa olivat myös vartijan ammattitutkinto, turvallisuusalan perustutkinto ja myynnin ammattitutkinto. Amiedu investoi uusiin turvallisuusteknisiin laitteisiin osana turvallisuusalan perustutkintoa (kiinteistön turvalaiteasentajan koulutus). Näin vastattiin alan teknistymisen haasteeseen sekä kasvaneeseen koulutuskysyntään.

Tyytyväiset asiakkaat

Toimialan asiakkaiden antama asiakastyytyväisyyspalaute säilyi hyvällä tasolla (kouluarvosana 8,43). Erityisesti kouluttajien kyky ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa sekä kouluttajien ammattitaidon arvioitiin kehittyneen positiivisesti vuoden aikana.

Yritysten rekrytointitarpeisiin vastaamiseksi käynnistettiin useita RekryKoulutus-toteutuksia yhdessä ELY-keskuksen kanssa logistiikka- ja vartiointialalla sekä kaupan alalla.

Amiedu sai järjestämisoikeudet markkinointiviestinnän ammattitutkinnon toiseen osaamisalaan, markkinointiassistentin koulutuslinjaan. Lisäksi merkonomin tutkinnossa Amiedu lisäsi tarjoamiaan valinnaisia tutkinnonosia pankki- ja rahoitus-, finanssi- ja sekä vakuutus- ja eläkepalveluihin.

Henkilöstövalmennuksella oli juhlavuosi

Henkilöstövalmennuksen kysyntään vaikutti vuoden 2013 aikana edelleenkin pääkaupunkiseudun maahanmuuttajamäärän kasvu. Toimialalle se tarkoittaa, että kotoutumiskoulutuksen tarve on jatkuvasti lisääntynyt ja koulutettavien määrä Amiedussa siten kasvanut. Toimiala vietti juhlia lokakuussa, kun ohjaava koulutus juhli 35-vuotista taivaltaan.

Työntäyteinen vuosi

Jatkuvasti käynnissä olevat työelämän muutokset pitävät yllä kysyntää työstä työhön tarjottaville uravalmennuksille. Toimialan merkittävimmät palvelutuotteet olivatkin uravalmennukset sekä yksilöohjaukset Helsingin kaupungille. Näitä ohjauksia järjestettiin noin kuusisataa vuoden aikana.

Suositut JET-tutkinnot kiinnostivat, ja noin sata oppijaa suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi tekniikan erikoisammattitutkinnon suoritti kaksikymmentä ja yrittäjän ammattitutkinnon kuusikymmentä oppijaa.

Kotoutumiskoulutukseen osallistui vuoden aikana noin yhdeksänsataa maahanmuuttajaa. Nähtävissä oli, että asiakkailla on kasvavaa tarvetta kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhdistelmiin. Sen arvioidaan jatkossa parantavan maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

Tuotteita ja hankkeita tarpeeseen

Henkilöstövalmennus kehitti vuoden aikana uusia tuotteita, kuten uravalmennukset, perehdytyspassin sekä eri työyhteisöjen muutoksen hallintaa tukevan Luotsi-tuotteen.

Ohjaava koulutus vietti 35-vuotisjuhlaa, mikä väritti osaamiskeskuksen vuotta. Ohjaava koulutus on urasuunnittelua, työllistymistä ja kouluttautumista tukevaa valmennusta. Ohjaavan koulutuksen 35-vuotisjuhlissa julkistettiin teos Tiheää ja robustia – 35 vuotta ohjaavaa koulutusta Amiedussa. Se sisältää muistelmia, näkemyksiä ja kokemuksia vuosien varrelta. Ohjaava koulutus muutti nimensä tammikuussa ja toimii nyt nimellä Uravalmennus.

Henkilöstövalmennus aloitti yhteistyössä kiinteistö- ja rakennustoimialan kanssa työelämää kehittävän NOPSA-projektin. Sen tavoitteena on tuotteistaa maahanmuuttajien nopeutetun työllistymisen koulutusmalli, esimiesten ja työyhteisöjen perehdyttämis- ja valmennusmalli sekä kehittää hakeutumisvaiheen mallintamista yhteistyössä TE-hallinnon ja työnantajien kanssa. Kyseessä on Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama ja Amiedun koordinoima projekti.

Vuoden aikana tehty päätös verohuojennuksesta yritysten henkilöstökoulutuksiin kasvattaa lyhytkestoisen henkilöstökoulutuksen kysyntää. Sen oletetaan myös lisäävän markkinoilla olevaa kilpailua.

Hyvinvointi koulutti osaajia

Hyvinvointitoimialan vuotta leimasivat yritysten henkilöstön osaamista kehittävät koulutukset sekä rekry-, lisä- ja täydennyskoulutukset, jotka tuottivat uutta, ammattitaitoista henkilöstöä . Vuoden aikana käynnistyi useita projekteja erityisesti hoito, hoiva ja kasvatuksen sekä puhdistus- ja kotityöpalveluiden yksiköissä.

Kansainvälistä ja kotimaistakin hanketoimintaa

Toimiala osallistui aktiivisesti niin kansallisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin. Esimerkiksi hoito, hoiva ja kasvatuksen ja välinehuollon yksiköissä toteutettiin Leonardo On the go -liikkuvuushankerahoituksella opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja Norjassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Hankerahoitus mahdollisti opettaja- ja työelämäasiantuntijoiden liikkuvuuden.

Kansainvälinen yhteistyö aloitettiin myös puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksikössä: Leonardo da Vinci -kumppanuushankkeen The Best Cleaning Practice in Europe -projektissa tavoitteena on tunnistaa ja yhtenäistää mahdollisuuksien mukaan Euroopan maiden käytänteitä siivousalan koulutuksissa ja standardeissa. Välinehuoltoyksikön tultua valituksi yhdeksi välinehuollon perustutkinnon valtakunnalliseksi pilottiyksiköksi, kehitystyössä hyödynnetään mm. kansainvälisen Vedas-projektin myötä syntyneitä sisältöjä.

ESR-rahoitteinen Ura-avain-hanke mahdollisti puhdistus- ja kotityöpalvelualan kouluttajien osallistumisen työelämäjaksoille. Työelämäjaksojen aikana kehittyi kouluttajien työelämäosaaminen, ja samalla työnantajien tarpeisiin tuotettiin kehittämisprojekteja.

Hyvinvointitoimialan nimi päätettiin vaihtaa vuoden 2014 alusta lähtien Hyvinvointipalvelut-toimialaksi

Nuoria oppijoita aiempaa enemmän

Nuorten aikuisten osaamisohjelma lähti hyvin liikkeelle. Ohjelman puitteissa toimialalla oli ammattiin opiskelemassa noin neljäkymmentä nuorta aikuista. Suurin kysyntä kohdistui klinikkaeläinhoitajan osaamisalaan, mutta myös välinehuollon ammattitutkinto ja kasvatuksen tutkinnot kiinnostivat. Kaikki toimialan asiakkaat tarvitsevat jatkuvasti ammattilaisia työvoimansa täydennykseksi.

RekryKoulutuksille ja laaja-alaisille täydennyskoulutuksille kysyntää

Puhdistuspalvelualan ja hoiva-alan asiakaskohtaiset tarpeet painottuivat vuoden aikana yritysten työvoiman rekrytoinnin, osaamisen päivittämisen sekä perusosaamisen hankkimisen tarpeisiin. RekryKoulutuksilla koulutettiin hoiva-avustajia ja puhdistuspalvelun ammatillisia perusosaajia. Johtaminen ja esimiestyö olivat osa keskeisiä osaamistarpeita täydennettynä alan ammatillisella syväosaamisella. Monet täydennyskoulutuksista toteutettiin valtakunnallisina projekteina. Amiedu käynnisti jo kolmannen sosiaali- ja terveysalalle suunnatun JET-koulutuksen. Puhdistus- ja kotityöpalvelut -yksikkö aloitti useita erikoisammattitutkintojen suorittamiseen tähtääviä asiakaskohtaisia ja valtakunnallisia verkko-oppimisprojekteja.

Eläintenhoitoala sai päätökseen ensimmäisen ELY-rahoituksella järjestetyn klinikkaeläintenhoitajan ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen hyvällä menestyksellä. Valtakunnallinen yhteistyö asiakkaiden kanssa laajeni ja täydennyskoulutuksissa sisältö laajeni myös esimiestyöhön.

Kiinteistö- ja rakennusala navigoi kiristyvässä kilpailussa

Kilpailu koulutusalalla kiristyy entisestään. Amiedu suuntaa koulutuksiaan yhä enemmän kovan rahan toteutuksiin. Koulutukset muuttuvat massakoulutuksista lyhyemmiksi, yksilöllisesti räätälöidyiksi kertaluonteisiksi asiakastuotteiksi.

Kiinteistö- ja rakennusalalle moniosaajia

Kiinteistöpalvelut jatkoi vuonna 2013 edelleen pienessä kasvussa. Talonrakentamisen ja infrarakentamisen volyymi laski edelliseen vuoteen verrattuna. Korjausrakentaminen auttoi talotekniikkaa pysymään edellisvuoden tasossa.

Energiansäästöön ja sisäilmaan liittyvä koulutustarve lisääntyi, kuten myös märkätila-asentajien sekä home- ja kosteusvauriokorjaajien koulutukset. RekryKoulutusten kysyntä laski vuoden aikana.

Osaajia ammatteihin

Kiinteistö- ja rakennusalan osaamiskeskuksessa suoritettiin vuonna 2013 yhteensä 290 ammatillista tutkintoa, minkä lisäksi suoritettiin 243 osatutkintoa. Vuoden aikana merkittävimpiä tutkintoja toimialalla olivat isännöinnin ammattitutkinto (67 kpl) sekä kiinteistöpalvelujen perustutkinto (kiinteistönhoitaja, 48 kpl). 19 aikuisoppijaa suoritti kaivosalan ammattitutkinnon. Isännöinnin tutkinnoissa Amiedu oli valtakunnallisesti markkinajohtaja. Merkittävin sertifikaatti oli märkätila-asentajan sertifikaatti, jonka suoritti 73 henkilöä. Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan sertifikaatin sai 31 henkilöä. Vaativan pintakäsittelyn kansainvälisen Frosio-pätevyyden suoritti 22 alan huippuosaajaa.

Lisäarvoa asiakkaille

Toimialalla kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa alihankkijaprosessia, tuotettiin valmennuksilla lisäarvoa asiakkaiden palvelutuotteisiin ja tuettiin asiakkaiden uuden liiketoiminnan käynnistämistä. Lisäksi valmennettiin uusia osaajia eri tehtäviin sekä parannettiin asiakkaiden projektiosaamista.

Amiedu räätälöi TuotantoLuotsia sellaisille rakennusalan yrityksille, joidenka painopisteenä ovat alihankintojen hallinta. Asfalttialan koulutusten jatkokehityksenä aloitettiin ensimmäisenä Suomessa tiemerkitsijöiden tutkintokoulutus alan yritysten kanssa maarakennusalan ammattitutkinnon osana. Kaivosalan uutena asiakkaana Geologian tutkimuskeskukselle koulutettiin ensimmäiset kaivosalan ammattitutkinnot. Kiinteistöpalvelualalle räätälöitiin energiansäästöön ja sisäilmaan liittyviä koulutuksia muun muassa ISS Palvelut Oy:lle, Puolustushallinnon rakennuslaitokselle sekä monipalveluosaajavalmennus SOL Palvelut Oy:lle.

Hankkeita ja verkostoitumista

Amiedusta tuli Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkoston jäsen syyskuussa. Amiedu sitoutuu kehittämään uusia energiatehokkuuteen, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja uusiutuvaan energiaan liittyviä koulutustuotteita.

Syyskuussa Amiedu osallistui Isännöintipäiville, lokakuussa LVI-päiville ja marraskuussa Kiinteistö 2013 -messuille. Lisäksi syyskuussa Amiedu järjesti Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan keskittynyt asiakastapahtuma Tsekkaa Kiinteistöala.

Amiedu toimi koordinaattorina Ura-avain-projektissa, jossa alan yritykset ja järjestöt paransivat yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa kiinteistöpalvelualan houkuttelevuutta, verkostoitumista, työpaikkaohjaajien osaamista sekä kouluttajien työelämätuntemusta.

Build Up Skills -hankkeen avulla luotiin kansallinen tiekartta rakennusalan työntekijöiden energiaosaamisen kohottamiseksi. Nopeutetun työllistymisen (NOPSA) projektissa luotiin mallia maahanmuuttajien kotoutumisen ja ammatillisen osaamisen yhdistämiseen. Sähköisten koulutusalustojen kehittämistä jatkettiin muun muassa rakennusalalla. Infrarakentamisessa osallistuttiin maarakennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen uudistamiseen sekä panostajalain valmisteluun asiantuntijana.

Teknologiateollisuus panosti uusiin tuotteisiin

Teknologiateollisuuden toimiala arvioi uudelleen palvelutuotannon strategiansa, jonka pohjalta luotiin uudet palvelulinjastot: teollisuus, sähkö ja energia sekä ICT. Tällä segmentoinnilla viestintä asiakkaiden suuntaan on helpompaa ja toiminnan organisointi selkeämpää.

Haastava vuosi

Toimialan toiminnassa näkyivät Suomen teknologiateollisuuden historiallisen suuret vaikeudet: vienti ei vedä eivätkä tuotteet käy kaupaksi. Kasvua kuitenkin näkyy esimerkiksi teollisuuden kunnossapidon kysynnässä, älykkäiden laitteiden ja tekniikan kaupankäynnissä sekä tietotekniikkaan pohjautuvissa teollisuuden palveluissa.

Ahkeraa tuotteistusta

Toimialalla jatkettiin teollisuuden asiantuntijapalveluiden tuotteistamista muun muassa TuotantoLuotsi- ja ICTLuotsi-tuotteiden kehitystyöllä. Luotsien konsepti sopii hyvin toiminnan analysointiin ja analyysin perusteella pääteltävien korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen yrityksissä.

TuotantoLuotsi-toimintamallia hyödynnettiin Kemppi Oy:lle toteutetussa hitsauksen laatujärjestelmäprojektissa, jonka jälkeen yritys sai EN 3834-laatusertifikaatin.

ICT-yksikkö keskittyi entistä enemmän tutkintojen osalta lisäkoulutusten tuotteistamiseen. Alan perustutkinnot lopetettiin vuoden aikana ja painopiste siirrettiin ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.

Onnistuneita toteutuksia

ICT-palvelutuotannossa toteutettiin ICT-ratkaisumyyjäkoulutus alan myyntiorganisaatioille. Koulutus toteutettiin valtakunnallisena RekryKoulutuksena yhteistyössä eri ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa.

Finnair Oyj:lle järjestettiin hyvin tuloksin MuutosKoulutus tekniikan irtisanottuja asentajia varten, lisäksi ABB Oy:lle toteutettiin alihankintaverkoston kehittämishankkeita ja Hansel-sopimuksen kautta toteutettiin muun muassa Uudenmaan ELY-keskukselle perustietotekniikkakoulutuksia. HUS-yhteistyö jatkui perustietotekniikkakoulutuksilla, jotka suunnattiin koko henkilöstölle. Teollisuuden palveluiden osalta alettiin kehittää yhteistyötä Inspecta Oy:n kanssa.

AmiTCS-palveluiden portfolioa kirkastettiin. Niiden avulla tuotettiin erikoispalveluita muun muassa hitsauksen laadunhallintaan ja alihankintaverkoston kehittämiseen erityisesti globaaleilla markkinoilla toimiville organisaatioille.

Tehokkaita koulutuksia

Sähköalan toiminta sähköisen talotekniikan alueella sekä kiinteistösähkömarkkinoilla oli vakaata. Toimialalla oppilasmäärät olivat suuret ja suoritettujen tutkintojen määrä ollut korkea ja opiskelijat työllistyvät hyvin.

ICT-alalla suoritettiin audiovisuaalisen viestinnän kokotutkintoja merkittävä määrä. Tuotantotekniikan (kone- ja metalliala) tutkintojen määrä pieneni hieman aiemmasta, mikä johtuu muuttuneesta työvoimapoliittisen koulutuksen kestosta.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma lähti hieman hitaasti liikkeelle teknologia-alalla, mutta ICT-alalla työskentelevät hakeutuivat innokkaammin koulutuksiin.

Katse eteenpäin

Toimiala työskenteli aktiivisesti alan kehittämiseksi. Keskeisiä kehityshankkeita olivat muun muassa teollisuuden kunnossapitoon liittyvä ProMaint 2017, valtakunnalliset, oppilaitosten sähköisen asioinnin projektit eSATAMA- ja eAsiointi. Lisäksi toimiala osallistui eMEKi-projektiin, joka kehitti työssäoppimisen ohjausta etähallinnan avulla.

Toimiala valmistautui nousevan Cleantech-alan haasteisiin, käynnistämällä tutkimus- ja kehityshankkeen alan toimijoiden kanssa.

Taitotalon panostukset asiakaskokemukseen tuottivat tulosta

Taitotalon kongressikeskus teki myyntiennätyksen, vaikka alalle vuosi oli vaikea. Alan palveluiden kysynnän määrä laski noin kolmesta neljään prosenttia ja kustannuskehitys on viime vuosina ollut poikkeuksellisen ankaraa.

Pientä kasvua

Taitotalon kongressikeskuksen myynnin kasvu jäi maltilliseksi ollen 1,5 prosenttia. Kun huomioidaan alan näkymät ja kilpailijatulokset, oli Taitotalon vuosi suorastaan poikkeuksellinen.

Asiakaspysyvyys huippuluokkaa

Taitotalon kongressikeskuksen vahvuuksia selvitettiin TNS Gallupin tekemässä kongressitalotutkimuksessa. Tulokset olivat myönteisiä ja vastasivat odotuksia sekä heijastivat kehitystyön panostuksia. Sen mukaan asiakaspysyvyys ja suositteluhalukkuus olivat asiakkaiden arvioimana huippuluokkaa.

Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokivat Taitotalon vahvuuksiksi palvelun joustavuuden, henkilökunnan palveluhalukkuuden, henkilöstön ammattitaidon, ravintolapalvelujen tason, kokoustilojen tekniset laitteet, tarjouspyyntöihin vastaamisen ja myyntipalvelun toiminnan. Pärjääjä kiristyvässä kilpailussa.

Ravintola Variantin vuosi oli hyvä. Liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa miljoonan euron rajan. Variantissa kävi vuoden aikana 86 854 lounasasiakasta ja 109 219 kahvila-asiakasta. Kokouspuolen myynti säilyi edellisen vuoden tasolla. Asiakkaita oli yhteensä 24 800, mikä oli erinomainen saavutus.

Lisää viihtyisyyttä kokoustiloihin

Kokoustiloja kehitettiin jälleen vuoden 2013 aikana. Kongressikeskus teki päätöksen käynnistää uusissa toimitiloissa Amiedu II:ssa (Störmberginkuja 3) henkilöstöravintola- sekä kahvilatoiminnan.