Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Loading Loading...

Ajankohta 1.3.2018 - 30.4.2019
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 16.2.2018 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet hakeutua turvallisuuspainotteisiin esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä toimia vastaavana hoitajana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa.

Kohderyhmä

-    Henkilöt, joiden tavoitteena suorittaa vastaavan hoitajan pätevyys
-    Vähintään noin 3-5 vuotta turvallisuusalan tehtävissä toimineet henkilöt
tai
-    Turvallisuusalan perustutkinnon, vartijan ammattitutkinnon tai virastomestarin ammattitutkinnon suorittaneet

Toteutus

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuotokoulutuksena, joka koostuu oppilaitoksessa toteutettavasta lähiopetuksesta, verkko-opiskelusta sekä työssä oppimisesta. Lähiopetusta on keskimäärin 2- 3 päivää kuukaudessa kello 8.00 -15.00. Lähiopiskelu toteutetaan Amiedun tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä.

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti. Yleensä koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun kaikki viisi osiota on suoritettu hyväksytysti.

Pakolliset tutkinnon osat:

1. Turvallisuuslainsäädäntö
Turvallisuuslainsäädännön osa-alue sisältää tuhdin paketin hyödyllistä ja tarpeellista lakitietoa turvallisuusalalla työskenteleville. Turvallisuuslainsäädännön opintokokonaisuus pitää sisällään mm. seuraavat säädökset:
• Suomen oikeusjärjestelmän keskeiset periaatteet sekä Suomen perustuslaki soveltuvin osin
• Perus- ja ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvän lainsäädännön keskeiset sisällöt
• Yksityistä turvallisuusalaa säätelevä lainsäädäntö
• Turvallisuusalan tehtävien osalta niihin oleellisesti liittyvä muun lainsäädäntö, kuten rikoslaki, pakkokeino- ja esitutkintalainsäädäntö
• Teknistä valvontaa ja henkilötietoja sekä yksityisyyden suojaa käsittelevä keskeisin lainsäädäntö yksityisen turvallisuusalan tehtävien osalta
• Työturvallisuuslaki
• Viranomaistoimintaa käsittelevän lainsäädännön perusteet

2. Turvallisuussuunnittelu
Turvallisuussuunnittelun tutkinnon osassa edellytetään turvallisuussuunnittelun periaatteiden, keskeisten säädösten, määräysten ja ohjeiden hallintaa. Suoritettuaan tutkinnon osan, suorittaja osaa riskien arvioinnin ja hallitsee riskienhallintasuunnitelman laadinnan sekä laatia lakisääteisen pelastus- tai turvallisuus- tai jatkuvuussuunnitelman tai muun vastaavan turvallisuuteen liittyvän suunnitelman. Opetuksen sisältö mm;
• Turvallisuussuunnitteluun vaikuttavan säädösperusta
• Yritysturvallisuuden osa-alueet ja yritysten ja yhteisöjen häiriöttömän toiminnan varmistamiseen liittyvän suunnittelu
• Tavallisimmat riskianalyysimenetelmät
• Pelastus-, turvallisuus- tai jatkuvuussuunnitelman tai muun vastaavan turvallisuuteen liittyvän suunnitelman laatiminen


Valinnaiset tutkinnon osat:
• Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen
• Turvallisuusjohtaminen
• Palvelutoiminta turvallisuusalalla
• Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta
• Henkilöstöjohtaminen turvallisuusalalla
• Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta

Tarkemmat tiedot eri tutkinnon osien sisällöistä ja osaamisvaatimuksista löytyvät täältä:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1954445/naytto/tiedot

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon johtavan tutkintokoulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa myös suoraan näytöin tai oppisopimuksena.

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.
  • Ammatillisena lisäkoulutuksena, jolloin opiskelija maksaa opiskelumaksun itse. Opiskelumaksu ei palauteta koulutuksen keskeytyessä.

Hakeminen

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Hakuaika koulutukseen on 24.11.2017 – 16.2.2018. Hakijoita haastatellaan jo hakeutumisaikana ja opiskelijavalinnat tehdään viikolla 8.

Kysy lisätietoja

Juha Bäckman
kouluttaja
puhelin 020 7461 264
juha.backman(at)amiedu.fi

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi