Turvallisuusalan perustutkinto, oppisopimuskoulutus

Loading Loading...

Ajankohta
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen jatkuva haku


Tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on turvallisuusalan perustutkinnon suorittaminen ja parantaa tätä kautta tutkinnon suorittajan ammattiosaamista. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on valmiudet toimia erilaisissa turvallisuuden valvonta ja asiantuntijatehtävissä mm. vartiointiliikkeessä, turvallisuuspalveluja tarjoavassa yrityksessä tai tehtävissä joissa tulee huomioida turvallisuus osana omaa tehtävää. Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opiskelukelpoisuuden mm. ammattikorkeakouluihin.

Kohderyhmä

Koulutus on avoin kaikille perusopetuksen oppimäärän suorittaneille tai vastaavat valmiudet omaaville. Koulutus soveltuu hyvin alalle pyrkiville henkilöille tai jo alalla työskenteleville, jotka haluavat jatko-opiskelukelpoisuuden tai parantaa omaa ammattiosaamistaan.

 

Toteutus

Hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittajan ammattitaito arvioidaan yksilöllisesti ja arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tarvittavan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähiopetusta, ohjattua etä- ja verkko-opiskelua, itseopiskelua sekä työssä oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 2-3 kertaa kuukaudessa klo 8.00 -15.00.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse.

 

Suorittamisaika

Noin 1,5 vuotta. Todellinen koulutusaika täsmentyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.

Sisältö

Koulutuksen sisältö määritellään jokaiselle opiskelijalle erikseen henkilökohtaisen opintosuunnitelman perusteella. Koulutuksen sisältöön vaikuttaa opiskelijan työtehtävät, aiemmin hankittu ammattiosaaminen, työkokemus ja henkilökohtainen motivaatio.

Koulutuksessa on vain yksi kaikille pakollinen tutkinnon osa; turvallisuusalan toiminta. Valinnaisia tutkinnon osia on mm. pelastustoiminta, turvallisuustekninen toiminta, kiinteistötekninen toiminta, turvajärjestelmien käyttö, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, vartiointitoiminta, uhkatilanteiden hallinta, turvallisuusalan palvelutoiminta, tutkinnon osa turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta tai vartijan ammattitutkinnosta. Valinnaisten tutkinnon osion myötä koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua vartiointitoimintaan ja järjestyksenvalvontaan, kiinteistötekniikkaan ja pelastustoimintaan, turvateknisiin järjestelmiin tai henkilöturvallisuuteen.

Koulutuksessa on mahdollisuus erikoistua seuraaviin suuntautumisvaihtoehtoihin:

  • vartiointitoiminta ja järjestyksenvalvonta
  • kiinteistötekniikka ja pelastusturvallisuus
  • henkilöturvallisuus
  • turvatekniset järjestelmät

Hinta

Koulutuksen rahoituksesta vastaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö

Koulutus voidaan toteuttaa:

  • Oppisopimuskoulutuksena: Opiskelija tarvitsee alan työnantajan, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta.
  • Koulutussopimuksella: Koulutussopimus soveltuu opiskelijalle, jolla ei ole työsuhdetta.

Valintaperusteet

Esteettömyys opiskelijaksi ottamisessa (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 40 §)

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Laissa ammatillisesta koulutuksesta sekä saman lain nojalla annetussa asetuksessa määritellään tutkinnot, joissa tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia sovelletaan (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 81 § ja valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, 20 §).

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen näön tai kuulon heikkous, joita ei voida apuvälineillä korjata
  • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
  • sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeus voidaan peruttaa SORA-tutkinnossa viimesijaisena toimena, jos opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida ohjata toiselle koulutusalalle.

Opiskeluoikeus voidaan myös peruuttaa tilanteessa, jossa opiskelija ei olisi voinut tulla valituksi koulutukseen, jos hänen terveydentilaansa tai toimintakykyään koskeva puute olisi tiedetty jo hakuvaiheessa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös silloin, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky on muuttunut opintojen aikana niin, että hän ei täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan syyn vuoksi, on palauttamista mahdollista hakea koulutuksen järjestäjältä vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa terveydentilaansa koskevilla lausunnoilla, että opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet syyt ovat poistuneet ja että opiskelija täyttää

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä sivulla oleva Hae koulutukseen -linkistä avautuva sähköinen hakulomake.

Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta sovimme haastatteluista, jossa selvitämme valmiutesi tutkinnon suorittamiseen ja opiskeluun. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

 

Kysy lisätietoja

Juha Bäckman
kouluttaja
puhelin 020 7461 264
juha.backman(at)amiedu.fi

Tero Uusvuo
koulutusassistentti
puhelin 020 7461 488
tero.uusvuo(at)amiedu.fi

 

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi