Maarakennusalan ammattitutkinto/erikoisammattitutkinto Ylipanostajan pätevyyskirja

Loading Loading...

Ajankohta 23.1.2017 - 19.1.2018
Aika
Kesto
Ilmoittautuminen/ Hakeminen 20.1.2017 mennessä


Tavoitteet ja hyödyt

Tavoitteena on ylipanostajan pätevyyskirja sekä maarakennusalan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Koulutuksen käynyt pystyy tekemään räjäytystyöt turvallisesti ympäristöä vaarantamatta myös asutulla alueella ja työkokemuksen karttuessa toimimaan räjäytystyön johtajana asutulla alueella.

Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa Työturva, Tulityö ja Ensiapu 1. Ensiapu1 ja työturva koulutuspäivistä on mahdollisuus saada Trafin pätevyystodistus. Edellä mainitut turvakurssit vaaditaan vain ammattitutkintoa suorittavilta. Ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti ennen erikoisammattitutkinnon suorittamista.

17.2.2017 pyritään järjestämään ylipanostajakurssin kuulustelu.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat Vanhemman panostajan (panostajan) pätevyyskirjan haltijat, asutulla alueella louhivat sekä räjäytystyön vastuuhenkilön koulutukseen hakeutuvat.

Toteutus

Koulutus toteutetaan päivä- / monimuotokoulutuksena. Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää lähiopintojen hyväksyttyä suoritusta.

23.1.2017 - 19.1.2018

Lähiopetusta 16 päivää:
23-26.1,  30.1-2.2,  7 -10.2, 13-16.2.2017

Suorittamisaika

Opiskelu- ja tutkinnon suorittamisaika määräytyvät yksilöllisesti.
Yleensä koulutus kestää noin 1 vuoden. Erikoisammattitutkintotilaisuudet voidaan järjestää vasta, kun ylipanostajan lupa on saatu.  Siihen voi kulua aikaa yli vuosi.  Ammattitutkintotilaisuus voidaan järjestää kurssin alettua.

Opiskelijan aiemmin hankittu ammatillinen osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon.

Sisältö

1.Ammatilliset opinnot (52 h)

Opetuksessa tulee huomioida työturvallisuusasioiden korostaminen läpi opetuksen.

Räjähteet ja niiden käyttöön liittyvät välineet:
-Panostustyössä tarvittavien räjähdysaineiden ja sytytysvälineiden tuntemuksen syventäminen. Erityisesti niiden käyttö asutulla alueella ja tunnelilouhinnassa.

Räjähdysaineiden ominaisuudet 2 h
-Räjähdysilmiö, kerrataan vanhemman panostajan kurssin opetusohjelmat painottaen aineissa mahdollisesti tapahtunutta viimeaikaista kehitystä, käsitellään kaikkien Suomessa käytössä olevien räjähdysaineiden ominaisuudet ja vaikutukset, räjähdysaineet asutulla alueella, tarkkuuslouhinnassa ja suurreikäräjäytyksissä.

Sytytysvälineet 2 h
-Kerrataan vanhemman panostajan kurssin opetusohjelmat ja täydennetään sytytysvälineiden tuntemusta, sopivien ja oikeiden välineiden ja sytytystavan valitseminen ja sytytysvälineiden viimeaikainen kehitys.

Räjäytys- ja louhintatyömaan sekä räjäytysten suunnittelu        
Työmaan turvallisuussuunnitelma 8 h
-Turvallisuutta ja terveyttä koskeva asiakirja, yleissuunnitelma, räjäytyssuunnitelma, poistumis- ja pelastautumissuunnitelma, sähköistys, valaistus-, tuuletus- ja lujitussuunnitelma. Järjestelypiirros rakennusten, laitteiden, koneiden, räjähteiden, louheen ja jätteen käsittely, työmaaliikenteen järjestäminen, tarvittavat tiedot työmaan ympäristöstä, ennen louhintaa suoritettavat valmistavat työt ja räjähteiden varastointipaikkojen suunnittelu.

Kallion laatu ja rakenne 2 h
-Kallion laadun ja rakenteen vaikutus oikean, turvallisen ja taloudellisen louhintatavan valintaan.

Louhintakalusto 2 h
-Alan viimeaikainen kehitys poraus- ja muussa kalustossa.

Eri räjäytystöiden suunnittelu 8 h
-Pengerlouhinta, vedenalainen louhinta, maanalainen louhinta, tarkkuuslouhinta, tarvekivien louhinta, asutuskeskuslouhinta ja muut räjäytystyöt. Syventävää kertausta vanhemman panostajan opetusohjelmiin. Panoslaskelmien tekemistä matemaattisia kaavoja sekä tietokoneita käyttäen. Lisäksi annetaan syventävää opetusta räjäytysten aiheuttamista tärinöistä ja muista vaaratekijöistä.

Suunnitteluharjoituksia 22 h
-Laaditaan suunnitelmat louhintatyötä varten. Suunnitelmaan tulee sisältyä työmaan turvallisuussuunnitelmat ja räjäytyssuunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä myös tarvittavat luvat ja niiden hakemismenettely esim. hakemuskaavakkeiden käyttö. Räjäytyssuunnitelma tehdään jotain vaativaa asutuskeskuslouhintaa tai suurreikäräjäytystä varten. Yleissuunnitelmassa ja räjäytyssuunnitelmassa on erityistä huomiota kiinnitettävä työn turvalliseen suorittamiseen mahdollisimman taloudellisesti.
-Jokainen opiskelija tekee oman tehtävänsä osittain luokkaharjoituksena, osittain etätyönä. Tehtävien vaikeusasteen on oltava sellainen, että se vaatii laskelmien tai tietokoneen käyttöä.

Työturvallisuus 6 h
-Kerrataan työturvallisuuslainsäädäntö ja -organisaatiot sekä päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, räjäytys- ja louhintaonnettomuuksien analysointi.

2.Ammattia tukevat opinnot (20 - 30 h)

Kannattavuus ja kustannuslaskenta 8 h
-Työkohteeseen tutustuminen, kustannuslaskenta, tarjousten laskeminen, työtarjousten tekeminen.

Lainsäädäntö 4 - 6 h
-Tuntimäärä riippuen tapahtuneista lainsäädäntömuutoksista.
-Kerrataan keskeinen räjähteitä ja työturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, työlainsäädäntö.

3.Tietotekniikka suunnittelun apuna 8-16 h                            
-Tuntimäärä riippuen henkilön kokemuksesta.

Tietokoneavusteinen räjäytysten suunnittelu, porausvalmistajien suunnitteluohjelmistot, räjäytyssuunnitteluohjelmistot.

Kuulustelu (4 h)                                                   

Yhteensä 80 - 90 h                                                                         

Turvakurssit 32 h:                                                          
1. Ensiapu 1 16 h
2. Työturva 8 h
3. Tulityö 8 h

Lähipäivät 3 ov, näyttötutkintopäivät 0,4 ov, työssäoppiminen 34,6 ov
Ensiapu 1, Tulityö ja Työturva, oltava voimassa.

Hinta

Koulutus voidaan toteuttaa:
-Ammatillisena lisäkoulutuksena valtionosuusjärjestelmän puitteissa: opiskelijamaksu on 500 €, jonka opiskelija maksaa itse. Opiskelijamaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Paikkoja on rajoitetusti.
- Koulutus on maksutonta Nuorten osaamisohjelmaan kuuluville (20–29-vuotiaat, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa).

Rahoitusmuodosta riippumatta opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 €, joka suoritetaan näyttötutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkintomaksua ei palauteta koulutuksen keskeytyessä. Kuulustelija perii kuulustelumaksun 70 € kuulusteluun osallistuvilta.

Koulutuspaikka

Amiedu
Valimotie 8
00380 Helsinki

Hakeminen

Täytä lomake oikealla olevasta Ilmoittaudu-linkistä.
Voit myös pyytää paperihakulomakkeen Amiedun asiakaspalvelusta.
Lomake palautetaan osoitteella Amiedu/asiakaspalvelu, PL 151, 00381 Helsinki.

Hakemusten pohjalta otamme yhteyttä puhelimitse. Ilmoitamme opiskelijavalinnoista henkilökohtaisesti.

Kysy lisätietoja

Tuomo Reijonen
kouluttaja
puhelin 020 7461 534
tuomo.reijonen(at)amiedu.fi

Hae koulutukseen

Asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 8-16, pe 8-14
puhelin 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi